پیمانکار خدمات مشترکین - (بهبهان و امیدیه و آغاجاری)